Kallelse till årsmöte

Kallelse till årsmöte

25 Januari 2018

kl 18:30 Ängsgärdsgatan 9

Dagordning

1) Upprop och fastställande av röstlängd
2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
3) Fastställande av dagordning
4) Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st)
6) Redogörelser
A) Verksamhetsberättelse
B) Resultat och balansräkning
C) Ekonomisk uppföljning av Ängsgärdsgatan 9
D) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
8) Fastställande av medlemsavgift samt klätteravgift för verksamhetsåret 2018
9) Verksamhetsplan samt budget 2018
10) Val av styrelsen för verksamhetsåret 2018
A) Ordförande för en period om 1 år (omval)
B) Ledamot/kassör för en period om 2 år (ej omval)
C) Ledamot för en period om 2 år (omval)
D) Ledamot för en period om 1 år (omval)
E) Tre suppleanter för en period om 1 år (omval)
F) Revisor för en period om 1 år (omval)
G) Valberedning, minst tre personer för en period om 1 år (omval)
11) Beslut om firmateckning
12) Motioner
13) Övriga frågor