Årsmöte

Årsmöte

Årsmöte
26 Januari 2017

kl 18:30 Ängsgärdsgatan 9


Kallelse till årsmöte

Dagordning
1) Upprop och fastställande av röstlängd
2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
3) Fastställande av dagordning
4) Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st)
6) Redogörelser
A) Verksamhetsberättelse
B) Resultat och balansräkning
C) Ekonomisk uppföljning av Ängsgärdsgatan 9
D) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2016
8) Fastställande av medlemsavgift samt klätteravgift för verksamhetsåret 2017
9) Verksamhetsplan samt budget 2017
10) Val av styrelsen för verksamhetsåret 2017
A) Ordförande för en period om 1 år (omval)
B) Ledamot/kassör för en period om 2 år (omval)
C) Ledamot för en period om 2 år (ej omval)
D) Ledamot för en period om 1 år (omval)
E) Tre suppleanter för en period om 1 år (omval)
F) Revisor för en period om 1 år (omval)
G) Valberedning, minst tre personer för en period om 1 år (omval)
11) Beslut om firmateckning
12) Motioner
13) Övriga frågor

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar