Kallelse till Årsmöte

Kallelse till Årsmöte

Tidpunkt: 24 Januari 2019 kl18:30

Plats: Ängsgärdsgatan 9, Västerås

Dagordning

1)Upprop och fastställande av röstlängd
2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
3) Fastställande av dagordning
4)Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st)
6) Redogörelser
A) Verksamhetsberättelse
B) Resultat och balansräkning
C) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2018
8) Fastställande av medlemsavgift samt klätteravgift för verksamhetsåret 2019
9) Verksamhetsplan samtbudget 2019
10) Val av styrelsen för verksamhetsåret 2019
A) Ordförande för en period om 1 år (omval)
B)Ledamot/kassör för en period om 2 år (omval)
C) Ledamot fören period om 2 år (ej omval)
D) Ledamot för en period om 1 år(omval)
E) Tre suppleanter för en period om 1 år (omval)
F) Revisor för en period om 1 år (omval)
G) Valberedning,minst tre personer för en period om 1 år (omval)
11) Beslut om firmateckning
12) Motioner – skickasin senast 3 veckor innan till valfri styrelsemedlem 
13) Övrigafrågor