Kallelse till årsmöte 28/1-2016, boulderhallen

Kallelse till årsmöte 28/1-2016, boulderhallen

Kallelse årsmöte 28/01-15 Boulderhallen(Utvecklingsgränd 23, Västerås) 18:30.
Motioner skickas till Anthon Swahn
Årsmöte
Januari 2016


Dagordning

1) Upprop och fastställande av röstlängd
2) Godkännande av årsmötets behöriga utlysande
3) Fastställande av dagordning
4) Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet
5) Val av justeringsmän tillika rösträknande (2st)
6) Redogörelser
A) Verksamhetsberättelse
B) Resultat och balansräkning
C) Revisionsberättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2015
8) Val av ny klätterhall
Lokalgruppen och styrelsen presenterar en lokal vi har möjlighet att skriva kontrakt på
9) Fastställande av medlemsavgift samt klätteravgift för verksamhetsåret 2016
10) Verksamhetsplan samt budget 2016
11) Val av styrelsen för verksamhetsåret 2016
A) Ordförande för en period om 1 år (omval)
B) Ledamot/kassör för en period om 2 år (ej omval)
C) Ledamot för en period om 2 år (omval)
D) Ledamot för en period om 1 år (omval)
E) Tre suppleanter för en period om 1 år (omval)
F) Revisor för en period om 1 år (omval)
G) Valberedning, minst tre personer för en period om 1 år (omval)
12) Beslut om firmateckning
13) Motioner
14) Övriga frågor

Årsmöte

Inga kommentarer

Lägg till din kommentar